Insolvenční poradenství - Brno a okolí

Ne každý podnikatel se svým záměrem uspěje. Kdyby bylo podnikání tak snadné, dal by se na něj prakticky každý. Jenže do podnikání je potřeba investovat čas, úsilí a finance. A pokud jsou finance zapůjčené, mohou se lehce změnit v rostoucí dluh.

Insolvenční poradenství - Brno a okolí

Pokud Vás také dostihly finanční problémy a chcete je řešit dříve, než bude pozdě, doporučujeme Vám obrátit se na** - paní Janu Kalašovou**, která se zabývá insolvenčním poradenstvím, finančním poradenstvím a oddlužením.

Paní Jana Kalašová při své činnosti vychází ze svých mnohaletých zkušeností, díky kterým je schopna vždy nabídnout a zajistit klientovi to nejlepší řešení. Nemyslete hned na nejhorší věci, ale nechejte si odborně poradit a zjistíte, že ne vždy je Vaše finanční situace neřešitelná. Někdy postačí malá pomoc, rada, doporučení a Vy můžete svou tíživou finanční situaci jednou provždy vyřešit.

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Insolvenční poradce - Jana Kalašová

Telefonní kontakt: +420 702 524 609, nebo +420 703 002 712

Emailové spojení: kalasovajana@seznam.cz

Tržby nejdou, není na jednu, druhou splátku, a pak je již jen otázkou času, kdy z problému, který je možné bez větších problémů řešit, vzejde problém mnohem větší. Nikdy však není pozdě začít situaci řešit. Na druhou stranu, čím dříve se přestanete chlácholit tím, že příští měsíc bude jistě lépe, může se Váš sen o úspěšném podnikání snadno rozplynout.

** **

Oddlužení podnikatelů a insolvenční poradenství

Máte dluhy z podnikání a s podnikáním jste již skončili? Nebo máte dluhy z podnikání, ale ještě jste s podnikáním definitivně neskončili? V obou případech je možné uvažovat o oddlužení podnikatelů, případně o alternativě oddlužení, která spočívá v** reorganizaci**.

Oddlužení pro podnikatelé Jana Kalašová

Oddlužení podnikatelů

Oddlužení je možné u soukromých nepodnikajících osob. Jak je to však v případě, že jste podnikající osobou, respektive Vaše vzniklé dluhy pochází z doby podnikání? Z doby, která může být již minulostí? V případě, že jste ukončili podnikatelskou činnost, je možné dle insolvenčního zákona uvažovat o oddlužení. Je však třeba splnit určité podmínky. Ne každému podnikateli je umožněno řešení v podobě oddlužení. Jsou však dlužníci, kteří své závazky v režimu oddlužení splácejí. To, zda zrovna ve Vašem případě bude možné oddlužení, Vám sdělí specializovaná firma, například** insolvenční kancelář**.Insolvenční poradenství Jana Kalašová

Podstata oddlužení

V čem spočívá podstata oddlužení? Smyslem oddlužení je uspokojení konkrétních pohledávek nezajištěných věřitelů. Jakmile dojde ke splnění stanovených podmínek, může být dlužník od části neuhrazených závazků, zproštěn. Mnohdy se jedná o zproštění řádově v desítkách procent. Oddlužení však není možné u pohledávek zajištěných věřitelů.

Postup oddlužení – podání návrhu

Pokud je ve Vašem případě možné** oddlužení**, pak vše začíná podáním návrhu. Respektive můžete oslovit firmu, která Vám s podáním návrhu, ale i s celkovým oddlužením, může být významně nápomocna. I když můžete najít řadu informací k problematice oddlužení, lehce můžete udělat chybu, něco opomenout. Taková chyba by pak také mohla znamenat konec možností, či oddálení možnosti oddlužení. Což by pro Vás jistě bylo nepříjemné, v již takto choulostivé situaci.

Povolení oddlužení

Můžeme použít rčení, každá mince má dvě strany, tj. návrh na oddlužení Vám může soud povolit, nebo také zamítnout. Na druhou stranu, nic není černobílé. Pokud by došlo k tomu, že oddlužení není možné, nastupuje řešení v podobě konkursu. Pokud je návrh na oddlužení schválen, dojde k rozhodnutí o formě samotného oddlužení. Může se jednat o jednorázové zpeněžení, nebo také plnění formou splátkového kalendáře.

Konkurs

Konkurs je řešením, bohužel jsou jeho následky tvrdší v porovnání s oddlužením. Při konkursu totiž dochází k prodeji veškerého majetku daného dlužníka. Do konkursu jsou také počítány všechny úspory dlužníka. Zásadním rozdílem pak mezi konkursem a oddlužením povinnost splacení veškerých pohledávek věřitelům. Dluhy tak mohou být na dlužníkovi vymáhány třeba i celý jeho život. Záleží na výši dluhů, které se mu nakupily.

oddlužení,konkurs

Oddlužení – kdy není možné

V jakých případech není možné uvažovat o oddlužení? Oddlužení nepřipadá v úvahu, pokud bylo zjištěno, že došlo k trestnímu řízení, a to v posledních pěti letech před samotným zahájením insolvenčního řízení. A trestný čin spočíval v majetkové, či hospodářské podstatě, tj. mohlo jít o krádež, pojistný podvod, krácení daně, padělání peněz, poškození věřitelů aj. Návrh na oddlužení také nebude s největší pravděpodobností schválen, pokud dojde ke zjištění, že se jedná již o opakovaný návrh, kdy soud předtím vydal zamítnutí.

Reorganizace

Pokud není možné zvolit cestu oddlužení, nabízí se složitější, přesto legální způsob v podobě reorganizace. Reorganizace společně s oddlužením, je určená pro podnikající subjekty. Reorganizace se řadí mezi mimokonkursní způsob řešení úpadku. Reorganizace se tak stává alternativou ke konkursu.

Reorganizace – koho se týká

Pro koho je možná reorganizace? O reorganizaci mohou uvažovat podnikající subjekty, u kterých jejich roční obrat, před řešením reorganizace, dosáhl minimálně sto milionu korun českých. Může se však také jednat o subjekty, které zaměstnávají více než sto pracovníků. Že nesplňujete ani jednu podmínku? I tak je u Vás možná reorganizace, pokud se však se svými věřiteli dohodnete. Při reorganizaci však musíte být schopni dále podnikat, ovšem za stanovených podmínek.

Reorganizace & konkurs

Jak si stojí reorganizace v porovnání s konkursem? Reorganizace je složitější, náročnější, kdy nebudete jen tak sedět se založenýma rukama. Na druhou stranu reorganizace nabízí dosáhnutí vyššího uspokojení pohledávek, a to oproti konkursu. Při reorganizaci totiž budete nadále podnikat, čímž se předpokládá dosáhnutí určitého zisku pro uspokojení pohledávek, respektive rychlejší vyrovnání dluhu.

Reorganizace nemá likvidační charakter

Zůstaneme-li ještě u porovnání reorganizace a konkursu, pak zjistíme, že reorganizace v rámci řešení úpadku má sanační charakter. Oproti tomu pro konkurs je charakteristické, že má charakter likvidační. Konkursem se vše prodá. Reorganizací dojde k postupnému uspokojování daných pohledávek věřitelů.

oddlužení

Kontrola věřitelů při plnění reorganizačního plánu

Schválením reorganizace nic nekončí, spíše naopak. Aby měli věřitelé jistotu, že budou jejich pohledávky v dohodnuté formě, uspokojovány, mohou reorganizační plán průběžně kontrolovat. Zmíněný reorganizační plán schvaluje** insolvenční soud**. Je také vhodné říci, že návrh na povolení následné reorganizace, nemusí podat jen dlužník, podnikající subjekt, ale také konkrétní věřitel. Je to možná nezvyklé, nepravděpodobné, ale možné a dějící se. Věřitelům jde totiž o uspokojení jejich pohledávek. A mnohdy ani konkurs, i když je likvidační, nemusí jejich pohledávky v plné výši uspokojit. Reorganizace tak nemusí jít z podnětu dlužníka, ale věřitele. Je-li věřitelů více, sejdou se, aby odsouhlasili reorganizační plán.

Reorganizace jako ozdravení

Reorganizaci je možné přirovnat k druhé šanci pro podnikající subjekt. Při reorganizaci může dojít k hospodářskému ozdravení konkrétního dlužníka. Reorganizace umožňuje uspořádat finanční vztah mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Rozhodně však reorganizace není jakýmsi umělým udržováním zaměstnanosti apod. To, zda je reorganizace možná, či nikoliv, závisí na soudu a věřitelích. Žádné spekulace zde nepřipadají v úvahu. Jen, dojde-li ke zjištění, že reorganizací dojde k uspokojení věřitelů, bude schválena.

Oddlužení

Po úspěšné reorganizaci může podnik nadále fungovat

Reorganizace, jako jeden ze způsobu řešení úpadku, nabízí nezaniknutí podniku. Po úspěšné reorganizaci, tj. po splacení dlužných částek věřitelům, může podnik nadále fungovat. Podnikajícímu subjektu může být tato zkušenost výstražným varováním. A nakonec to může dopadnout i tak, že firma nebude jen fungovat, ale znovu se postaví na nohy, bude prosperovat.

Insolvenční poradenství

Potřebujete poradit, pomoci v otázce úpadku, konkursu, reorganizace, oddlužení aj.? Pak můžete využít insolvenčního poradenství, kterým se zabývají například insolvenční kanceláře, ale nejen ty. Služeb** insolvenčního poradenství** mohou využívat obě strany, tj. dlužníci i věřitelé. Insolvenci, jako takovou, řeší insolvenční zákon, zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho způsobech řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5618 (magazinbrno.cz#24040)


Přidat komentář