Insolvenční poradenství a oddlužení Brno

Narůstají vaše dluhy? Jste v platební neschopnosti? Nevíte si rady, avšak nechcete skončit v exekuci a přijít o všechen majetek? Pak požádejte soud o osobní bankrot, který vám umožní soudem řízené oddlužení a odpuštění části dluhu.

"Stačí kliknout na záchranný kruh, a my se postaráme, aby jste neutonuli v osobním bankrotu"

*Váš insolvenční poradce **Ondřej Macháček*

*** ***

Insolvenční poradenství

Pokud nevíte, zda se na vás možnost osobního bankrotu vůbec vztahuje a zda máte reálnou šanci dosáhnout na osobní bankrot a následné oddlužení, kontaktujte spolehlivou firmu, podnikatele: DOPORUČENÍ VÝŠE. který vám vše osvětlí a v případě zájmu pomůže zařídit nutnou administrativu a potřebné důkazy a dokumenty tak, aby měla vaše žádost o oddlužení maximální možnou šanci na úspěch u příslušného soudu.

 

Co je to insolvence?

 • Insolvence neboli osobní bankrot funguje v ČR od roku 2008. Jedná se o řešení zadlužení osob, které nemají dluhy z podnikání a zároveň prokážou, že jsou schopni během následujících pěti let zaplatit minimálně 30% svých nezajištěných závazků. Insolvenční řízení se vždy řeší přes Krajský soud dle současného bydliště dlužníka, podává se na předepsaném formuláři, který byl pro tyt účely vytvořen. Insolvence se vždy řídí insolvenčním zákonem, který definuje přesné podmínky pro povolení oddlužení.

 

Podmínky pro osobní bankrot a oddlužení

Pro úspěšné oddlužení je nutné splnit následující zákonem dané podmínky:

 • Musíte být občanem ČR a být starší 18 let.
 • Mít takový příjem anebo majetek, abyste byli schopni splatit minimálně 30 % celkové dlužné částky po dobu příštích 5 let.
 • Nebýt v současné chvíli ve výkonu trestu nebo v podmínce.
 • Dlužit minimálně dvěma věřitelům.
 • Dluh je po splatnosti déle než 30 dnů, případně hrozí, že brzy bude po splatnosti déle než 30 dnů.
 • Nejste schopni své dluhy ze svých příjmů uhradit tak, abyste neohrozili svou existenci.

Nyní si podmínky pro osobní bankrot a oddlužení probereme podrobněji:

Schopnost hradit po příštích 5 let alespoň část svých dluhů

Jednou z nejdůležitějších** podmínek osobního bankrotu** je schopnost pravidelně každý měsíc po příštích 5 let splácet alespoň část svých dluhů, minimálně však 30% z hodnoty všech dluhů. Pokud si říkáte, nač je tedy oddlužení dobré, když stejně budete muset své dluhy splácet, pak si uvědomte, že díky oddlužení budete nuceni zaplatit jen část svých dluhů a navíc budete splátky hradit každý měsíc 5 let, což je mnohem snesitelnější, než kdybyste museli zaplatit všechny dluhy a naráz nebo jste přišli o bydlení kvůli exekuci. Otázkou nyní je, jak se u soudu prokazuje schopnost po budoucích 5 let část svých závazků (min. 30%) splácet. Ideální je mít stálé zaměstnání jakéhokoliv typu (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce aj.), nebo jakýkoliv typ důchodu, dále je pak možné mezi příjmy zařadit i nemocenskou dovolenou, popřípadě i jiné příjmy, jako příjem z pronájmu a další. Je však nutné, aby celkový příjem postačoval na zachování životního minima Vás, popřípadě vámi vyživovaných osob (dětí) a zároveň musíte splnit podmínku ze zbylé částky platit po příštích 5 let minimálně 30% svých dluhů. Dále je třeba uvést, že mezi příjmy nelze započítat přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty a jiné sociální dávky.

Pokud zaměstnání nemáte, anebo výše příjmu není dostatečná pro splnění podmínky splacení 30 % dlužné částky po příštích 5 let, máte ještě další možnosti. Buď požádáte třetí osobu, která vám bude na splácení oddlužení každý měsíc přispívat do takové výše, aby byla podmínka splacení min. 30 % dluhů za 5 let splněna, anebo prokážete vlastnictví majetku, který budete ochoten prodat. Může jít jak o nemovitosti, tak o cenný movitý majetek, přičemž může jít také o majetek, který je již v dané chvíli předmětem exekuce. Důležité je dodat, že o prodej tohoto majetku se postará soudně stanovený** insolvenční správce**, nikoliv dlužník sám ani exekutor. I pro příjem z prodeje majetku platí, že musí být schopen zajistit splacení minimálně 30 procent celkové výše dluhu po dobu příštích 5 let.

Dlužník nesmí být ve výkonu trestu nebo v podmínce za majetkové či hospodářské činy, v době, kdy žádá o oddlužení.

Závazky z podnikatelské činnosti jsou tolerovány, pokud si dlužník obstará souhlas věřitele s řešením těchto závazků formou insolvence.

Mít více věřitelů.

Mezi podmínky úspěšného přijetí návrhu na oddlužení patří mít minimálně dva různé věřitele.

Mít peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů

Alespoň jeden z dluhů musí být po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, popřípadě lze reálně předpokládat, že nebudete schopni některý z dluhů splatit včas (do 30 dnů od doby splatnosti). Pokud ještě před uplynutím lhůty 30 dnů po splatnosti víte, že nebudete schopni své dluhy splatit, a jste schopni tuto skutečnost hodnověrně prokázat, je možné požádat soud o osobní bankrot okamžitě. Je to výhodnější než čekat, protože s tím vyhnete pokutám z prodlení.

Být v platební neschopnosti

Nakonec je nutno zdůraznit podmínku být v platební neschopnosti. Nelze požádat o osobní bankrot s tím, že si peníze či majetek schováte bokem a pak požádáte o oddlužení v naději, že se takto zbavíte velké části svých dluhů, které jste přitom schopni splatit i bez vyhlášení osobního bankrotu. Platební neschopnost nastává dle insolvenčního zákona tehdy, jestliže:

 • dlužník není schopen řádně a včas splácet více jak polovinu svých dluhů,
 • nebo dlužník neplatí své závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti,
 • anebo byla na dlužníka vyhlášena exekuce, avšak šance, že formou exekuce budou závazky dlužníka řádně splaceny, jsou mizivé, neboť finance získané prodejem majetku dlužníka nemohou postačit na úplné splacení exekuce.

O platební neschopnost dlužníka se však jedná i tehdy, pokud dlužník reálně předpokládá, že některá nebo více z uvedených situací brzy nastanou i když zatím ještě nenastaly. Proto je možné požádat soud o oddlužení i před tím, než se výše uvedené situace stanou skutečností. Samozřejmě je nutné doložit v návrhu na osobní bankrot všechny dokumenty dokazující, že obava z platební neschopnosti je oprávněná.

Výhody insolvence: pro dlužníka

 • Pozastavuje výkon všech soudních a exekučních řízení ohledně finančních záležitostí
 • Zastavuje úroky z prodlení
 • Pozastavuje výkon exekuce (dražby, srážky ze mzdy, blokace účtu)
 • Věřitel, který se do insolvenčního řízení nepřihlásí ve stanovené lhůtě, není již věřitelem konkrétního dlužníka
 • Šance zachránit majetek.

Výhody insolvence: pro věřitele

 • Insolvenční správce zasílá věřiteli pravidelnou měsíční splátku dle dohody
 • Dluh se aspoň z části uhradí
 • Věřitel dostává peníze ihned, i když je například 20tý v pořadí, což v případě exekuce není možné

Jaké jsou způsoby oddlužení?

 • Způsoby oddlužení jsou dva. Prvním způsobem je prodeje majetkové podstaty. V tomto případě se závazky dlužníka vyřeší prodejem veškerého jeho majetku, který vlastní a zároveň uvedl v soupisu majetku. Tento způsob oddlužení je z časového hlediska rychlejší a často i výhodnější pro věřitele. Majetek prodává inslovenční správce za tržní hodnotu.
 • Druhý způsob oddlužení je formou splátkového kalendáře. Dlužník musí prokázat a doložit, že je schopný splatit v následujících pěti letech minimálně 30% ze svých nezajištěných závazků. Způsob výpočtu se provádí individuálně s každým dlužníkem dle jeho příjmů a rodinných vztahů. Dlužníkovi vždy zůstává životní minimum, zbytek do výše jeho mzdy je použit na oddlužení.
 • Lze použít kombinaci těchto dvou způsobů oddlužení. Majetek se prodá a dlužník splácí dál, dle splátkového kalendáře.

 

Lhůty stanovené insolvenčním zákonem

 • Podání insolvenčního návrhu na krajský soud se řídí insolvenčním zákonem, který stanovuje přesné lhůty pro soud i pro dlužníka. Soud je povinen zveřejnit insolvenční návrh do dvou hodin od podání návrhu na podatelnu. Soud nemá určenou lhůtu, do které musí rozhodnout, doba rozhodnutí je individuální, avšak soud je schopen rozhodnout již za 6 dní od podání. Dlužník má zákonem stanovenou lhůtu pro doplňování insolvenčního návrhu ve lhůtě do 7 dnů od doručení usnesení. V případě platby zálohy pro insolvenčního správce je lhůta 5 dní.

Kdo je insolvenční správce?

 • Insolvenční správce je právní zástupce registrovaný v seznamu insolvenčních správců, má za úkol zajišťovat měsíční srážku ze mzdy dlužníka, která je určena soudem. Dále má za úkol rozdělovat peníze pro všechny věřitele v takovém poměru, který byl dohodnut v soudním řízení. Z této srážky si insolvenční správce ponechává 1 089,-Kč, což je jeho výdělek, za tuto činnost. Insolvenční správce by měl být nestranný. Jedná se o prostředníka mezi dlužníkem a věřitelem, zajišťuje tok financí.

Jaké jsou povinnosti dlužníka?

 • Dlužník musí uvést do insolvenčního návrhu všechny své věřitele, bez ohledu na to, zda má na konkrétní dluh podklady nebo zda takový dluh neuznává. V případě záměrného zamlčení některých závazků (např. dluh vůči kamarádovi či rodinnému příslušníkovi) se vystavuje riziku trestního stíhání a to z důvodu zvýhodňování věřitele. Dále musí prokázat a doložit výši svých příjmů a to současných i příjmů za poslední 3 roky, soud takto zkoumá poctivost a záměr dlužníka. Také musí soudu nastínit budoucí příjmy, které očekává v následujících 5 letech, a to hlavně z důvodu čekaného dědictví, renty, důchodu.

Jaké jsou povinnosti věřitele?

 • Věřitel si musí své dlužníky prostřednictvím insolvenčního rejstříku hlídat, ani dlužník, ani soud nemá za povinnost věřitele upozorňovat na zahájené či probíhající řízení. Věřitel se do insolvenčního řízení připojuje formou přihlášky k pohledávce, která musí být podána na příslušném formuláři, který je k tomu určený. Lhůta je stanovena na 30 dní od povolení oddlužení. Věřitel musí doložit podklady dokazující vznik dluhu a také způsob výpočtu dlužné částky. Insolvenční správce každou přihlášku zkoumá a má možnost neuznat části dluhů (např. příliš vysoká smluvní pokuta či vysoké úroky) a to s okamžitou platností.

Vyjímky v insolvenčním řízení

 • Dluh na výživném se vždy hradí celý a to bez ohledu na výši
 • V případě, že je věřitelem zahraniční firma, soud tuto firmu obesílá, aby se připojila s přihláškou pohledávky

Formy zadlužení

 • Hrozící úpadek

V tomto případě není dlužník po splatnosti, avšak už ví, že není schopen plnit své závazky a bude v budoucnu po splatnosti (Např. ztráta zaměstnání, razantní snížení příjmu)

 • Úpadek

V tomto případě je dlužník po splatnosti u svých závazků více jak 30 dní a minimálně u jednoho je po splatnosti více jak 3 měsíce.

 

Jaké jsou typy závazků?

 • Závazky dělíme na dva typy a to na zajištěné a nezajištěné

Zajištěné závazky

 • Zajištěné závazky jsou dluhy, které si věřitel pojistil majetkem dlužníka (např. hypotéka na RD, leasing na auto, ale i drobná půjčka, kde je v úvěrové smlouvě napsán seznam majetku jako třeba TV, PC, který poslouží k zajištění). Zajištěný závazek může vzniknout při neplacení úvěru, který postupem vymáhacího procesu dojde až k exekuci, kdy exekutor může na nemovitý majetek dlužníka udělit zástavní právo exekutorské.

Nezajištěné závazky

 • Nezajištěné závazky tvoří klasické spotřebitelské úvěry, drobné půjčky, také kreditní karty atd.

 

Jak řešit závazky zajištěné?

 

 • Zajištěné závazky se v rámci insolvenčního řízení řeší prodejem zajištěného majetku. Avšak maximálně ve výši konkrétního zajištěného dluhu. K ocenění zajištěného majetku je třeba připojit znalecký posudek na nemovitost. Když je výnos z prodeje zajištěného majetku menší než dlužná částka, považuje se přesto tento dluh za uhrazený a dále se neřeší.

 

Jak řešit závazky nezajištěné?

 • Tyto závazky se řeší formou splátkového kalendáře, nebo prodejem majetku, který nebyl zajištěný věřiteli.

Příklady:

Příklad u nezajištěných závazků v EXEKUCI:

Jan Novák má na sebe vedeny čtyři exekuce. Celkově dluží 560 000,- Kč. Jeho dluhy dále rostou díky úroku 7,75%. Jeho příjem je ve výši 13 000,- Kč čistého měsíčně. Exekutor mu sráží ze mzdy maximum, tj. cca 4 000,- Kč. Ročně splatí tedy 48 000,- Kč, ale úrok z dlužné částky činí 43 400,- Kč. Jan Novák za celý kalendářní rok poníží dluh pouze o 4 600,- Kč. V tomto případě dluh není možné nikdy splatit.

Příklad u nezajištěných závazků v INSOLVENCI:

Jan Novák má na sebe vedeny čtyři exekuce. Celkově dluží 560 000,- Kč. Jeho příjem je ve výši 13 000,- Kč čistého měsíčně. Splátka na insolvenci činí cca 4 000,- Kč. Jan Novák tedy během pěti let zaplatí 240 000,- Kč na své dluhy a tímto jsou všechny jeho exekuce nadobro vyřešeny.

Příklad u zajištěných závazků v EXEKUCI:

Jan Novák má na sebe vedeny čtyři exekuce. Celkově dluží 560 000,- Kč. Momentálně není zaměstnaný, ale vlastní nemovitost, která má hodnotu 400 000,- Kč. Exekutor je povinen jeho nemovitost dražit, s tím že vyvolávací cena je v prvním kole vždy 2/3 odhadní ceny, tzn. 266 667,- Kč. Nemovitost se prodá, ale pan Novák stále dluží necelých 300 000,- Kč a nadále mu roste úrok 7,75% ročně.

Příklad u zajištěných závazků v INSOLVENCI:

Jan Novák má na sebe vedeny čtyři exekuce. Celkově dluží 560 000,- Kč. Momentálně není zaměstnaný, ale vlastní nemovitost, která má hodnotu 400 000,- Kč. Insolvenční správce prodává nemovitost za tržní hodnotu, tudíž za částku stanovenou odhadcem, v tomto případě za 400 000,- Kč. Jakmile nemovitost prodá je tímto vyřešena celá dlužná částka pana Nováka, to je 560 000,- Kč.

Jak vyplnit žádost o osobní bankrot a jak prokázat všechny důležité skutečnosti, které umožní kladné přijetí návrhu, v tom vám nejlépe poradí jedině profesionální firma, podnikatel: DOPORUČENÍ NÍŽE, zaměřující se na insolvenční poradenství, osobní bankrot a oddlužení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5632 (magazinbrno.cz#24159)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 10.10.2014 20:44
Re: Insolvenční poradenství a oddlužení Brno Dobrý den, pokud se mohu vyjádřit, byla jsem s panem Macháčkem velice spokojená. Vše proběhlo k mé spokojenosti a hlavně k mému klidu. Nyní je už vše za mnou a nemusím se obávat návštěv exekutora a nepříjemností.


Přidat komentář