Revize nouzového osvětlení Brno

Nouzové osvětlení je součástí protipožární ochrany, proto je nutné dbát, aby bylo za všech okolností plně funční. K tomu nám pomáhají pravidelné revize prováděné školenými pracovníky minimálně jednou ročně.

Protipožární ochrana

Vznik požáru není ničím neobvyklým. Nejlépe se proti němu chráníme prevencí v rámci protipožární ochrany. Její součástí je také** údržba nouzového osvětlení**. Jeho správná činnost je velmi důležitá při evakuaci postižených prostor, když je hlavní světelný zdroj vyřazen z provozu. Aktuální stav nouzového osvětlení nám určí podobně jako u jiných prostředků protipožární ochrany pravidelné revize.

Nouzové osvětlení

Tento druh osvětlení lze rozdělit na dvě hlavní skupiny. První z nich je náhradní nouzové osvětlení. Ta nám slouží v případě výpadku hlavního zdroje elektrické energie v provozech, kde by mohlo dojít v souvislosti s touto situací ke snížení bezpečnosti zaměstnanců. Protože využívá nezávislý příkon elektřiny stejného výkonu, je umožněno pokračovat v práci bez zvláštních omezení. Druhým typem je nouzové únikové osvětlení, které slouží k dobré orientaci při evakuaci z míst, kde je ohrožena bezpečnost lidí. Jeho hlavní cíl je zajistit dostatek světla při hledání únikových východů a pohybu v nich. Nouzové únikové osvětlení omezuje paniku a zabraňuje tak nepředvídatelným reakcím, které mohou nastat a mohou dosáhnout až davového šílenství. Podobně jako u jiných prostředků protipožární ochrany, je i zde jeho používání určeno normami. Ty stanoví bezpečnostní barvy a značky, systémy nouzové únikového osvětlení a centrálního napájení. Normy určují taktéž vlastnosti svítidel.

Revize nouzového osvětlení

Pravidelnou kontrolou nouzového osvětlení odhalíme včas závady. To je důležité, protože nikdy nevíme, kdy budeme nuceni je využívat. Revizní kontroly nouzového osvětlení se musí dělat přinejmenším jednou ročně. Tak nám praví vyhláška MV 246/2001 Sb. o požární prevenci, pod níž nouzové osvětlení spadá. Hlavním předmětem kontrol při revizi je jeho plná funkčnost. Ta se zjišťuje při simulovaném výpadku běžného osvětlení. Ozvlášť důležitá je délka doby poskytování světla. Kontrola se zaměřuje také na stav světelných zdrojů, při němž zkoumá hlavně čistotu a opotřebení. Dalším objektem revize jsou indikační signálky a přístroje ke zjištění napájení po znovuobnovení přívodu elektrického proudu. V prostorách s centrálními bateriovými systémy se kontroluje způsobilost práce monitorovacího zařízení. Nad rámec této revize se denně zjišťuje správná funkce ukazatele činnosti centrálního napájení. Jednou měsíčně se pak provádí kontrola všech svítidel a značek s vlastním osvětlením z jejich baterie. Zkoumá se především jejich umístění a funkčnost. Veškeré práce spojené s nouzovým osvětlením se pečlivě zaznamenávají do provozního deníku. Ten by měl obsahovat všechny informace o prohlídkách, zkouškách, jakýchkoliv změnách a sebemenším poškození. Provozní deník vede zodpovědná osoba pověřená touto funkcí provozovatelem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5634 (magazinbrno.cz#24173)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat