Víte, jak nakládat s odpady

Při nakládání s odpady je povinností řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 Tento zákon stanovuje, že původcem odpadů je každá právnická  osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání a jako taková má řadu povinností, jako  např. předcházení vzniku odpadů, v případě vyprodukování odpadů při podnikatelské činnosti zajistit jejich přednostní využití

Využití odpadů

K přednostním využití odpadů patří recyklace, regenerace nebo jeho odstranění. Odstranění probíhá způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a to například spalováním nebo skládkováním.

Při nakládání s odpady a jejích zbavování jste povinni se řídit pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí dle § 16.                            

            

Specialisté na odpadové hospodářství

Společnost Energom Projekty a.s, poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství. Zajistí Vám plnění všech povinností vyplývajících ze zákona (§66 zákona)tak,aby jste se bezstarostně mohli věnovat svému podnikání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32153


Přidat komentář